سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فتح اله کشاورزشال – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
مجیدرضا خداوردیان – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی خیاطی – کارشناس و محقق سازمان مدیریت و برنامه ریزی راهبردی استان گیلان

چکیده:

ارزشیابی برنامه های موزشی – ترویجی بخش مهمی از فرایند برنامهر یزی است که با ارایه بازخورد از نتایج بدست آمده اثربخشی فعالیت های انجام شده را به برنامه ریزان و مجریان دوره های آموزشی نشان میدهد هدف کلی این پژوهش بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی – ترویجی بهبود کیفیت شیرخام دراستان گیلان است داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از ۱۲۰ نمونه که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند گردآوری شده است نتایج تحقیق نشان میدهد دوره های آموزش بهبود کیفیت شیر در کاهش بارمیکروبی و درجه حرارت شیر تحویلی به کارخانه دارای تاثیر مثبت و معنی داری بوده است درحالیکه بر افزایش درصد چربی و پروتئین شیر تاثیر معنی داری نداشته است.