سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ام البنین صابر – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
آزاده کردزنگنه – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
یداله مهرعلی زاده – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملت شمال استان فارس بود. تحقیق انجام گرفته از نوع توصیفی می باشد. بدین منظور ۱۲۰ نفر از کارکنان شعب بانک ملت شمال استان فارس با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند که جامعه آماری این تحقیق را شامل میشدند. در مجموع، ۱۰۵ عدد از پرسشنامهها عودت داده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که عملکرد کارکنان در سه حیطه دانشی، مهارتی و نگرشی توسط پژوهشگر تهیه گردیده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی صوری و پایایی آن از طریق روش آماری آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان آن ۰/۸۹ بود. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. بعد از تحلیل نتایج مشخص شد تأثیر دورههای آموزشی برتوانمندیهای دانشی و نگرشی ( با ۳= t-value ) کمی بالاتر از استاندارد تعیین شده و تأثیر دورهها بر مهارت کارکنان پایینتر از استاندارد تعیین شده میباشد. عملکرد کارکنان در سه حیطه، در مجموع تقریباً بالاتر از سطح مورد انتظار و مطلوب ارزیابی شد. یافتهها همچنین نشان داد که کارکنان مرد نسبت به کارکنان زن، دورههای آموزشی را در افزایشمهارت کاری خود مؤثرتر دانستهاند و کارکنان دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس تأثیر دورههای آموزشی را بر توانمندیهای دانشی، نگرشی و مهارتی از کارکنان دیپلم و فوق دیپلم مؤثرتر دانستهاند. یافتههای دیگر این پژوهش، نیز بیانگر این مطلب است که کارکنان با سابقه کمتر، تأثیر دورههای آموزشی را بر مهارت عملی، نسبت به کارکنان باسابقه بیشتر ، مؤثرتر دانسته اند.