سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شاهد.
نسیم بقایی – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه شاهد، بخش تحقیقات موسسه تحقیقات و تولید ص

چکیده:

قدمت علم تغذیه گیاه به زمان شروع کشاورزی بر می گردد، لیکن اثرات منابع کودی متنوع همواره مورد بحث بوده است.کودهای نانو از نوین ترین و مفیدترین این منابع اند. در این آزمایش که بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در محیطکشت هوگلند اجرا شد، تاثیر نانوکلات آهن در تنش شوری مورد توجه است. تیمار نانوکلات آهن در چهارسطح شامل غلظت ppm 1 آهن سوکسترین، ppm ،۱ ppm 3 و ppm 6 نانوکلات آهن خضرا و تنش شوری در پنج سطح شامل شاهد بدون تنش ds/m ،۹ ds/m ،۸ ds/m 12 و ds/m 18 اعمال شدند. اثرات تمامی تیمارها به طور مجزا و در تقابل با یکدیگر در مورد تمامی صفاتدر سشا ۷٫۷۱ معنی دار نشان دادند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بالاترین سشا نانو کلات آهن در شرای شاهد بدون تنش بیشترین تاثیر را بر رشد گل گاوزبان دارد. همچنین در تیمارهای دارای تنش شوری، اعمال تیمار ppm 6 نانوکلات آهن توانست موثرترین واقع شود و سشا تحمل گل گاوزبان به شوری را تا ds/m 18 ارتقا دهد