سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد نوروزی چگینی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
غزاله ریاحی عالم – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
امیرحسین تقی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

با توجه به اهمیت و نقش چند رسانه ای ها در فرایند یاددهی و یادگیری سوال اساسی این تحقیق این استکه دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان یاسوج تا چه اندازه به چند رسانه ای های آموزشی مبتنی برفناوری های نوین اطلاعاتی دسترسی داشته و از آنها استفاده مینمایند و تا چه اندازه به اثربخشی آنها معتقدمی باشند؟ دراین راستا با اجرای یک تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم ۱۷۹ نفر از دانش آموزان انتخاب و نظرات آنها در قالب یک پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج حاکی از آن است که ۶۷ درصد دانش اموزان از چندرسانه ای آموزشی استفاده نموده و ۹/۵۵ درصد آنها میزان تاثیر این چند رسانه ای ها را در یادگیری خودزیاد برآورد می کنند همچنین تحلیل فرضیه ها حاکی است که بین سطح سواد والدین شغل پدر میزان استفاده پدرومادر و خواهر و برادربزرگتر از رایانه با میزان استفاده دانش آموز از چند رسانه ای ها ی آموزشی وجود دارد.