سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا باباخان – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی دانشگاه علم و صن
مصطفی مطهر – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی دانشگاه علم و صنعت ا
سینا انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

چکیده:

در این مقاله قابلیتهای کارآفرینی همچون خصوصیات توفیق طلبی، عملگرایی، چالش طلبی، رویاپردازی و کانون کنترل درونی در بین دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران و تاثیر آموزشهای دانشگاهی در افزایش این قابلیتها بررسی شده است. پژوهش، از نوع کاربردی است و از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه از پیش ساخته بومی سازی شده استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه ۰٫۹۳ برآورد شده است. نمونه آماری مشتمل بر ۲۸۵ نفر از دانشجویان در سال تحصیلی ۹۰- ۸۹ است که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزارهای SPSS و Minitab انجام پذیرفته است. نتایج نشان داد آموزش های دانشگاهی بر خصوصیات کارآفرینی دانشجویان تاثیر بسیار اندک ولی مثبتی دارد.