سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آمنه عالی وند – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

درپژوهش حاضراثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری برسلامت روان درچهاربعدنشانگان جسمی اضطراب بدکارکردی افسردگی و فرسودگی شغلی درسه بعد خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کفایت شخصی پرستاران مورد بررسی قرارگرفت سلامتی انسان میتوانددراثروجود استرس دگرگون شده و عدم تعادل درحالت جسمی وروانی پدیدار شود استرهای طولانی و مداوم محیط کارمیتواند باعث بروز فرسودگی شغلی شده و مسائلی چون استعفا غیبت های مکرر کاهش انرژی و بازده کاری را بدنبال آورد فرسودگی شغلی یک سندرم جسمی روانی است که درافراد شاغل درحرفه های کمک رسانی هنگامی که خود را غرق درمشکلات دیگران احساس می نمایند بوجود می آید هدف پژوهش آن استکه اثربخشی اموزش مهارتهای کنترل استرس برسلامت روان وفرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار دهد که اموزش مهارت کنترل استرس چه تاثیری برسلامت روان و فرسودگی شغلی پرستاران زن بخش مراقبت های ویژه برخی ازبیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز دارد؟این تحقیق یک طرح تجربی میدانی ازنوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بوده است.