سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرح لطفی کاشانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد امین کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های سبک زندگی آدلری بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود. ۵۰ نفر از دانشجویان دانشکده علوم اجماعی به روش نمونه در دسترس و بر اساس نمره شان در پرسشنامه سلامت عمومی بطور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. سپس گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۲ ساعته تحت آموزش گروهی سبک زندگی قرار گرفتند. در این مدت گروه گواه تحت هیچ آموزشی قرار نداشتند. پس از اتمام جلسات دو گروه مجدداً با پرسشنامه سلامت عمومی ارزیابی شدند و نتایج یا استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و با کنترل نمرات پیش آزمون مورد تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان داد بین دو گروه در نمرات پس آزمون سده است.