سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن جواهری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اسعد رخزادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

به منظور بررسی اثر باکتری های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر صفات فنولو ژیک ارقام آفتابگردان در منطقۀ سنندج آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد، کرت های اصلی آزمایش شامل دو سطح مصرف و عدم مصرف باکتری و کرت های فرعی شامل چهار رقم( هیبرید آذرگل، یوروفلور، لاکومکا و فوریت ) بود، نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثرمصرف باکتری بر صفات طول دوره رشد زایشی، طول دوره رشد رویشی، تعداد روز تا پایان گلدهی، طول دوره پرشدن دانه و کلّ طول دوره رشد ، روز تا ستاره ای شدن معنی دار بود به طوریکه نسبت به حالت عدم مصرف باکتری، افزایش بسیار معنی داری داشت. ارقام مورد بررسی نیز از لحاظ طول دوره های نمو با همدیگر تفاوت بسیار معنی داری نشان دادند، هیبرید آذرگل از بیشترین طول دو.ره رشد و لاکومکا از کمترین طول دوره رشد برخوردار بود.