سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه خاکشور – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی
ژیلا بهارلویی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان
احمد محمدی قهساره –

چکیده:

شوری آب و خاک درزمینهای کشاورزی یکی ازمشکلات اصلیدرکاهش عملکرد گیاهان می ابشد دراین شرایط به دلیل تجمع مواد سمی و شرایط نامناسب مقدار سدیم درگیاه افزایش و مقدار پتاسیم کاهش ودرنتیجه عملکرد کاهش می یابد به این منظور تحقیقی با بررسی اثرباکتری سودوموناس فلورسنس برروی رشد خیار درشرایط شور به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی و ۳ تکرار و تیمارهای باکتری شامل شاهد و باکتری دارای آنزیم ACC دآمیناز و فاقد آنزیم aCC دآمیناز و تیمار شوری در۴ سطح شوری ۳و۵و۷و۹ درگلخانه انجام گرفت شوری مورد نظر به وسیله نمک کلرید سدیم به مقدار مورد نظر رسید درپایان آزمایش نسبت سدیم به پتاسیم مورد اندازهگیری قرارگرفت و نتایج بدست آمده اختلاف معنی داری را درتیمارهای مورد نظر نشان داد بررسیها نشان داد بیشترین نسبت درشرایط با شوری بیشتر می باشد.