سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شبنم کاوه – دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
بهنام بهروزنام –
عبدالحسین ابوطالبی –
مریم رحیمی –

چکیده:

کاهش طولعمر پس ازبرداشت گل شاخه بریده درارقام مختلف همواره باعث خسارت و کاهش ارزش اقتصادی آن ها میگردد این آزمایش جهت بررسی تاثیر اکسل پرومالین و تیوسولفات نقره برعمر گلجایی گل بریده رز انجام گرفت شاخه های بریده رز رقم تاف ازگلخانه ای درشیراز تهیه شدند و پس ازقطع انتهای ساقه با محلول تیوسولفات نقره ۲۰ میلیگرم درلیتر بهمدت زمان یک و ۲ ساعت تیمار شدند و بعد از آن درگلدانهایی حاوی ۵۰۰ میلی لیتر محلول پایه ساکارز ۳درصد و اکسل با غلظت های صفرو۲۵و۵۰و۷۵ میلی گرم برلیتر و پرومالین با غلظت های صفرو۵۰و۱۰۰و۱۵۰ قرار داده شدند تیمار شاهد حاوی ۵۰۰ میلی لیتر آب مقطر بود نتایج این بررسی نشان دادکه اکسل ۲۵و۵۰و۷۵میلی گرم برلیتر بطور معنی داری سبب افزایش وزن تروخشک و افزایش عمرگلجایی گلهای شاخه بریده شد.