سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه عرفانی جزی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه
امیرمهدی حلبیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
داود مستوفی نژاد – دانشیار

چکیده:

بهدلیل وجود ظرفیت های جذب انرژی درمحدوده رفتارغیرخطی درسازه ها ضریب رفتار درآیین نامه های طراحی سازه ها بصورت کاهش برش پایه الاستیک به برش پایه طراحی به کارمیرود این ضریب به عواملی نظیر شکل پذیری و رفتارغیرخطی سازه و نیز اضافه مقاومت های موجود به علت ضوابط و ملاحظات طراحی بستگی دارد با توجه بهتاثیر انعطاف پذیری فونداسیون برشکل پذیری موردن یاز سازه ها این اثرمیتواند بصورت مستقیم نیز برضریب رفتار تاثیر داشته باشد هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر اندرکنش خاک و سازه برضریب رفتار سازه های قابی بتن آرمه می باشد. دراین راستا ضمن بسط مدلهای ژنریک که دربرگیرنده تاثیرات سختی و مقاومت بررفتار دینامیکی سازه ها می باشد اثراندرکنش خاک و سازه برروی ضریب رفتار این سازه ها با استفاده از تحلیل های دینامیکی غیرخطی افزاینده مورد بررسی قرارگرفته است.