سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صادقی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سامان شیدایی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال
بابک میرشکارنژاد – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
غلامعباس اکبری – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

چکیده:

بمنظور بررسی تاثیر اندازه بذر برخصوصیات جوانه زنی مختلف گلرنگ در شرایط آزمایشگاه تحقیقی در سال ۸۷ در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بصورت آزمایش عاملی فاکتوریل ۳×۴ برپایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار رقم گلرنگ گلدشت پدیده، محلی اصفهان و سینا و سه اندازه بذر ریز، درشت، و شاهد بود نتایج آنالیز واریانس مشخص ساخت که اثر رقم بردرصد جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی، وزن ترساقه، وزن خشک ساقه چه وزن تر ریشه چه، طول ریشه چه و وزن هزار دانه معنی دار بود. مقایسه میانگین ها به روش دانکن نشان داد که رقم گلدشت با دارا بودن بیشترین مقدار درصدجوانه زنی ۸۶% وزن تر ساقه چه ۳/۱۸ وزن خشک ساقهچه ۰/۱۶۶ وزن تر ریشه چه ۰/۴۳ و وزن هزار دانه ۴۸۴ نسبت به سایر ارقام از وضعیت بهتری برخوردار بود. تاثیر اندازه بذر بردرصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی وزن تر ساقه چه وزن خشک ریشه چه ووزن هزاردانه معنی دار بود مقایسهمیانگین ها به روش دانکن نشان داد که بذور درشت بهترتیب نسبت به بذور شاهد و بذور ریز از وضعیت بهتری برخوردار بودند بذور درشت با دارا بودن بیشترین درصد جوانه زنی ۷۹/۹۱ وزن تر ساقه چه ۲/۸۵ وزن خشکساقه چه ۰/۱۶۸ وزن تر ریشه چه ۰/۴۱ و وزن هزار دانه ۴۴/۵۱ از وضعیت بهتری برخوردار بودند.