سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید دانشجو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین

چکیده:

باگسترش جمعیت و پیشرفت جوامع ایجادتونل درکلانشهرها ضرورت یافته است احداث تونلهای راه و همچنین متروکمک شایانی به کاهش ترافیک نموده و تونل های انتقال آب نیاز کلانشهرها را به آب برطرف ساخته و یادرسدها به کارگرفته میشود تونلها نیز مانندهرسازه دیگر تحت تاثیر بارها و تنشهای گوناگونی قراردارند بطور کلی بارهای وارده برتونلها شامل بارهای استاتیکی و دینامیکی می باشد که می بایست درطراحی تونلها موردتوجه قرارگیرند تحلیل سازه های زیرزمینی به دلیل اندرکنش با محیط نامحدوداطراف بویژه درحالت دینامیکی بسیارپیچیده است به همین دلیل نسبت به سازه های روی زمین تحقیقات کمتری درمورد آنها انجام شده است پائوومائو ۱۹۷۳اولین کسانی بودند که تفریق امواج درطراف یک حفره استوانهای دریک محیط بی نهایت رابااستفاده ازبسط تابع موج بررسی کردند و تمرکز تنش حاصله را بدست آورد سپس لی وتریفوناک ۱۹۷۹ پاسخ یک تونل دارای دیواره تحت اثریک موج باپلاریزاسیون افقیSH درنیم – فضا رابامطالعه یک جفت تونل درفضا و بااستفاده ازروش تبدیل مختصات بدست آوردند مانولیست وبسکوس ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۳ بااستفاده ازروشهای المان های مرکزی مساله انتشارامواج را حل نمودند