سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منیره نهاردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
مرضیه حسینی نژاد –
امیرحسین الهامی راد –

چکیده:

اینولین به دلیل ویژگیهای عملکردی و خصوصیات سلامت زایی به طور گسترده درغذاهای عملگر سطح جهان مورد استفاده قرارمیگیرد دراین پژوهش فرایند تولید انسولین شامل استخراج اینولین طبیعی درریشه کاسنی چندساله خالص سازی عصاره تغلیظ آن و درنهایت رسوب اینولین با اتانول بود افزایش رشد و فعالیت باکتری پروبیوتیک Lactobacillus casei و باکتری پاتوژن E.coli تحت تاثیر اینولین استخراجی در درصدهای مختلف ۰و۱و۲ مورد بررسی قرارگرفت و با اینولین خالص تجاری گلوکز و فروکتوز مقایسه گردید نتایج تغییرات جذب سنجی و بررسی رشد و زنده مانی سلولهای باکتریایی نشان داد که سطح ۲ درصد هر دو اینولین درافزایش دانسیته سلولی و افزایش رشد و بقا باکتری پروبیوتیک موفق تر بودند درحالیکه سطح ۲ درصد گلوکز و فروکتوز درروند افزایشی بیومس اشرشیاکلی موثرتر بودند حداکثر بازدارندگی درنتیجه رشدکازئی روی سطح ۲ درصد اینولین استخراجی ایجاد شد.