سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسام عمرانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد غضنفری مقدم – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تولید پلیمرهای تجدید شونده با بهره گیری از موادکشاورزی اخیرا مورد توجه دانشمندان قرارگرفته که میتواند به مقدارزیادی مشکلات زیست محیطی را کاهشدهد دراین پژوهش به منظور تهیه پلاستیک زیست تخریب پذیر با استفاده ازآردگندم ابتدا آرد گندم با درصدهای مختلف اسید استیکمخلوط و سپس برای روان سازی خمیر حاصل به مخلوط میزان ۲۰ درصد وزنی گلیسرول اضافه گردید به منظور بررسی تاثیر میزان اسید استیک به عنوان پلاستی سایزر کمکی درخصوصیات کششی بیوپلاستیک های ساخته شده از نشاسته گندم و گلیسرول به عنوان پلاستی سایزر اصلی آزمایشهایی درقالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد تیمارها شامل اضافه کردن ۵ سطح اسید استیک ۰و۲و۴و۶و۸درصدوزنی به مخلوط نشاسته گندم و ۲۰درصد وزنی گلیسرول بود بعد ازمخلوط کردن کامل اجزا نمونه هایی با ابعاد ۵×۳۰×۱۸۰ با استفاده ازفرایند قالب گیری فشاری تحت فشار ۱۰MPa و دمای ۱۲۰درجه به مدت ۷دقیقه تهیه شد نتایج نشان داد که درحالت اضافه کردن ۶درصد وزنی اسید استیک بیشترین استحکام کششی و خمشی حاصل میشود.