سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزانه هدایتی کلیجی – دانشجوی کارشناس یارشد باغبانی
حسین زارعی – اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل سیفی –

چکیده:

آنتوریوم جزو یکی ازگلهای شاخه بریده بسیارزیباست که درگل آرایی جایگاه ویژه ای دارد و بیشتر به دلیل اسپات رنگی و گاهی برای برگهای زیبای آن پرورش داده می شود به منظور بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک برروی برخی صفات پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم رقم سانگلو آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی در۳تکرار به اجرا درآمد گلهای آنتوریوم درظروف پلاستیکی حاوی محلول شیمیایی اسید سالیسیلیک ۰٫۰۰۰۰۱و۰٫۰۰۰۱و۰٫۰۰۱و۰٫۰۱و۰ مولار قرارگرفتند و درتمامی تیمارها ازساکارز ۴درصد استفاده شدخصوصیاتی از قبیل میزان آنتوسیانین میزان موادجامد محلول وزن تردر۵ هفته اندازه گیری شد و آنالیز داده ها توسط نرم افزار sAS انجام شد نتایج نشان داد که میزان آنتوسیانین تحت تاثیر زمان قرارگرفت بطوریکه ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته است همچنین مقدار موادجامد محلول و وزن ترگل تحت تاثیر غلظت های اعمال شده قرارگرفت بطوریکه با گذشت زمان میزان موادجامد محلول افزایش و وزن ترگل کاهش یافت