سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرعباس مستحسن – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرضا محمدی نافچی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاددامغان
راضیه نیازمند –
ABD Karim Alias – Professor in Food Biopolymer Research Group, Food Technology Division, School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia, 11800 Minden, Penang, Malaysia

چکیده:

امروزه استفاده ازفیلم و پوششهای خوراکی به دلیل زیست تخریب پذیربودن آنها گسترش بسیاری یافته است دراین پژوهش بااستفاده ازژلاتین ماهی که از پسماند ارزش پوست ماهی استخراج می گردد با هدف تهیه فیلمی نامحلول و تاثیر استفاده ازاسیدکافئیک درفیلم برپایه ژلاتین ماهی سردآبی برمیزان جذب اشعه UV بود ساختارژلاتین ماهی سردآبی با کمک ترکیبات فنلی طبیعی اسید کافئیک اصلاح میگردد جهت اصلاح و ایجادپیوندهای عرضی برروی ژلاتین ماهی سردآبی اسید کافئیک غلظت های ۰و۱و۳و۵درصد و پلاستیسایزر سوربیتول گلیسرول استفاده گردید ابتدا با کاهش اسیدیته اسید کافئیک PH<9 دردمای ۶۰درجه و درحضور اکسیژن ایجاد ترکیب کوئینین نمود سپس با ژلاتین مخلوط شده و برروی سطوح مخصوص ریخته شد و درشرایط کنترل شده خشک گردید خواص چون حلالیت درآب و نفوذپذیری به بخار آب و میزان جذب توسط دستگاه اسپکتوفوتومتر درطولموج ۲۰۰تا۱۱۰۰nm مورد بررسی قرارگرفت