سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسلم فطری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات
محسن رجبی – گروه گیاهان داروئی
محمدهادی فرجی آرمان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
ابوذر جعفری – دانشگاه علمی کاربردی جهادکشاورزی همدان ایران

چکیده:

به منظور بررسی جوانه زنی و رشد گیاهچه ی مارتیغال تحت تاثیر پرایمینگ با سولفات منیزیم آزمایشی درمجتمع آموزش جهادکشاورزی همدان انجام گردید که این ازمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملاتصادفی با ۳تکرار انجام گرفت با غلظت های ۰-۲۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۵۰ میلی مولار سولفات منیزیم بود و فاکتورزمان درسه سطح ۸۱۱۲۱۲۴ بود طبق نتایج بدست آمده مشاهده شد که طول ریشه چه درشرایط عدم وجود منیزیم رشد بهترداشته است همچنین اختلاف بسیارمعنی داری دربین تیمارغلظت های مختلف و زمان و اثرمتقابل ازنظر طول ریشه چه مشاهده گردید بیشترین طول درمورد طول ساقه چه مربوطبه غلظت شاهد بود که طول آن ۳/۹۱ میلیمتر است و کمترین طول مربوط به غلظت ۲۰۰ میلیمولار که طول آن ۱/۸۹ میلی متر است که طول ساقه چه درشرایط عدم وجود منیزیم رشد بهتر داشته است همچنین اختلاف بسیارمعنی داری دربین تیمارغلظت های مختلف ازنظر طول ساقه چه و همچنین اختلاف معنی داری دربین اثرمتقابل مشاهده گردید.