سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لیلا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
مهرداد جعفرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

گل رز ازتیره ی Rosaceaeگیاهی است بصورت درختچه ای و یکی ازمهمترین گلهای شاخه بریده محسوب میشود این پروژه به منظور بررسی تاثیر اسانس های گیاهان دارویی برروی عملرگلجایی گل بریده رز رقم Dolsvita انجام گرفت گل های بریده رز درگلدانهاییکه حاوی محلولهای اسانس رزماری درغلظت ۶۰۰و۸۰۰ میلی گرم درلیتر اسانس میخک درغلظت ۶۰۰و۸۰۰ میلی گرم درلیتر و آب مقطر به عنوان شاهد بودند قرار گرفتند صفات کیفیت گل قطرگل وزن تر میزان خمش ساقه ازسطح افق عمرگلجایی تعدادگل پژمرده تغییرات کلروفیل هرروز اندازهگیری گردید درنهایت داده ها جمع بندی و توسط نرم افزار MSTAT-C انالیز شد بررسی نتایج نشان داد اسانس گیاهان دارویی نسبت به تیمار شاهد تاثیر بیشتری برعمرگلجایی گل بریده رز داشت.