سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا اردلانی – کارشناس ارشد باغبانی
داوود ارادتمنداصلی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سارا علیرضا – کارشناس ارشد باغبانی
سیدسلام سجادی – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

سالانه استفاده ازقارچ کش ها و سموم شیمیایی سلامت محصولات کشاورزی ودرنتیجه سلامت جامعه را به مخاطره انداخته است به این موجب دراین ازمایش اثراسانس دوگونه گیاهی مرزه S.laxiflora و زیره سیاه B.persicum درغلظت های ۱۰۰و۲۰۰ میکرولیتر برلیتر برروی قارچAspergillus parasiticus درشرایط سردخامه مورد ارزیابی قرارگرفت گلابیهای سالم با سوسپانسیون ۱۰۶ ازقارچ A.parasiticus تلقیح شد و سپس برروی آنها غلظت های مذکور ازاسانس اسپری گردید و به مدت ۳ ماه درشرایط سردخانه نگهداری شد هر۱۵روز میزان رشد قارچ برروی میوه ها مورد ارزیابی قرارگرفت و مشخص شد که اسانس مرزه درغلظت ۲۰۰ میکرولیتر برلیتر بیشترین اثر را برکنترل این قارچ داشته است