سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدف قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حمیدرضا اردلانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
لیلا حکیمی –

چکیده:

امروزه تحقیقات وسیعی برروی ترکیبات گیاهی مختلف به منظور جایگزینی بی خطر وکم خطرتر ازحشره کش های شیمیایی برای کنترل آفات مخصوصا آفات انباری صورت گرفته است دراین تحقیق بررسی سمیت تماسی دو اسانس ازدوگونه گیاه دارای اسانس مرزه S.laxiflora و زیره سیاه B.persicumبرروی حشره کامل شپشه آرد Tribolium confisum مورد بررسی قرارگرفته است این ازمایش درشرایط دمایی ۲±۲۶ ورطوبت نسبی ۵±۶۵ و تاریکی انجام گردید وغلظت های ۵۰و۱۵۰و۵۰۰و۱۰۰۰ میکرولیتر برلیتر ازاسانس مرزه و زیره سیاه درشرایط آزمایشگاهی و به روش spray techniqueمطالعه گردید که نتایج نشان داد که اسانس مرزه اثرگذاری بیشتری نسبت به زیره سیاه داشته و بیشترین مرگ و میر درغلظت ۱۰۰۰ میکرولیتر برلیتر ازاسانس مرزه وکمترین مرگ و میر درغلظت ۵۰ میکرولیتر برلیتر اسانس زیره سیاه مشاهده گردید.