سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد هنر دوست – اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، ایران
علی ناصری – اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، ایران
حمید مصطفی لو – اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، ایران
حمید سلامتی – اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، ایران

چکیده:

اصلاح مراتع، از طریق استفاده از گونه‌های گیاهی غیر بومی و سازگار، به مطالعه و تحقیق زیادی نیاز دارد و قبل از کاربرد این گونه‌ها در سطح وسیع بایستی اثرات مثبت یا منفی بوم شناختی گونه جدید بر محیط‌های تحت کشت مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این تحقیق تشخیص اثرات بوم شناختی گیاه غیر بومی AtriplepLentiformis بر برخی از ویژگیهای خاک در منطقه داشلی برون استان گلستان است. در این تحقیق برخی از ویژگیهای خاک از قبیل بافت خاک، ازت، فسفر، پتاسیم، اسیدیته، هدایت الکتریکی و ماده آلی در سه ناحیه زیر بوته‌های آتریپلکس، بین بوته‌ها و شاهد، در چهار عمق (۰-۵، ۵-۱۵، ۱۵-۳۰،۳۰-۶۰ سانتی متر) با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه خاک در سه تیمار نشان داد که فاکتورهایی مانند EC، درصد مواد آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم به خصوص در عمق های اول(۵-۰ سانتیمتری) و دوم (۱۵-۵ سانتیمتری) در تیمار زیر بوته به طور معنی دار با دو تیمار دیگر اختلاف معنی دار دارد. بطور کلی کشت آترپیلکس در منطقه با وجود دارا بودن برخی اثرات منفی دارای اثرات مثبت مهمتری بر ویژگیهای خاک منطقه داشته است.