سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رزیتا زارعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
کمال نوری خانکهدانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی –

چکیده:

در نواحی جنوب و جنوب غربی ایران و در زون زاگرس چین خورده، ۲۲۲ گنبد نمکی با سن پروتوزوییک پسین .) کامبرین پیشین وجود دارد )احمدزاده و همکاران، ۹۶۳۱ هدف از این پژوهش بررسی اثرات گنبد نمکی منگرک بر کیفیت آب های سطحی واقع در یال جنوبی آن می باشد. براساس نتایج حاصل از آنالیزهایICP نمونه ها، هیچ یک از عناصر فلزی دارای مقادیر بالاتر از استانداردهای آب آشامیدنی ایران نیستند اما در مقایسه با نمونه شاهد عناصر سمی و خطرناکی مثلB وV ، Sr ،Rb،Ni دارای اختلاف فاحش و معناداری با نمونه شاهد می باشند که این امر می تواند گواه بر آلودگی آب توسط این عناصر به وسیله گنبد باشد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تجزیه آب با وجود عادی بودن مقادیرPHدر تمام نمونه ها، مقادیر: هدایت هیدرولیکی، سختی کلCl وMg بالاتر از استانداردهای آب آشامیدنی و نمونه شاهد می باشند