سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید اسمعیل زائی – عضو هیئت علمیدانشگاه آزادخاش
علی شهرکی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فاطمه شهرکی –

چکیده:

گردشگری به عنوان یکی از صنایع درآمدی و ایجاد اشتغال درسطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی باشد امروزه صنعت گردشگری به اندازه ای درتوسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهادند ازعمده مسائل فراروی کشورهای درحال توسعه دستیابی به توسعه پایدار امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی می باشد با یک بررسی اجمالی می توان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی و حاشیه ای درمقایسه با مناطق مرکزی کشور درفرایند توسعه ملی و منطقه ای پی برد از دلایل این امر میتوان انزوای جغرافیایی مناطق مرزی دوری از قطب های صنعتی اقتصادی و توسعه نیافتگی درابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی برشمرد این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و تکیه برمنابع کتابخانه ای میدانی به بررسی و تبیین نقش و اثرات گردشگری درمناطق مرزی بویژه شهرستان سراوان درتوسعه پایدار درمنطقه دارد و پیشنهادهایی درراستای برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع و سایتهای گردشگری و توسعه آنها درمنطقه جهت توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و عدالت اجتماعی ارایه می شود.