سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه صابر – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گروه
زینب صابر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبار

چکیده:

رتبه بندی زیرساخت های گردشگری و توزیع متعادل زیر ساخت ها و تعدیل نابرابری در نواحی مختلف، یکی از اقدامات اساسی توسعه گردشگری است. بنابراین، در برنامه ریزی های آمایش سرزمین به منظور هدایت گردشگران با توجه به امکانات و زیر ساخت های گردشگری و همچنین برای رفاه گردشگران و کاهش آسیب های زیست محیطی رتبه بندی نواحی ضروری است. هدف این مقاله، سطح بندی بر اساس برخی از عوامل مؤثر درجذب گردشگر با بهره گیری از دو مدل AHP و TOPSIS استفاده شده است. نتایج اولیه تحقیق نشان می دهد شهر کرمان از لحاظ زیر ساخت های گردشگری در وضع مطلوبتری قرار دارد.