سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شبنم سرورامینی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
معصومه سعادت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
علی اسدی – دانشیار دانشگاه تهران
شعبانعلی فمی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناخت اثرات گردشگری روستایی در بخش نیاسر می باشد این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن روستائیان ساکن در مناطق روستایی جاذب گردشگری بخش نیاسر بوده اند حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ۱۳۰ نفر تعیین گشت روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده ازنظرات متخصصان بدست آمد. جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید بالای ۰/۷ که نشان از پایا بودن ابزار اندازه گیری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی استنباطی نظیر فراوانی در صدمیانگین و ضریب تغییرات و در نهایت تحلیل عاملی استفاده گردید نتایج تحلیل عاملی اثرات مثبت گردشگری روستایی در منطقه نیاسر نشان داد که سه عالم اثرات اجتماعی – فرهنگی اقتصادی و زیرساختی در مجموع ۷۱/۵ درصد از واریانس را تبیین کرده و اثرات منفی گردشگری روستایی درمنطقه نیاسر نشان داد که سه عامل اثرات زیست محیطی اثرات اجتماعی فرهنگی و اثرات اقتصادی ۶۸/۱۳ درصد کل واریانس را تبیین کرده اند.