سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا دلوی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
حسین قربانی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
بهناز مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه اثرات کارافرینی و کسب وکاربرنوآوری برکسی پوشیده نیست و بطور گسترده ای درنقاط مختلف جهان شناخته شده است دراین مقاله دو هدف اصلی و مهم مورد بررسی قرارگرفته است اولا اثرمستقیم گرایش کارافرینی و کسب وکارشامل جهت گیری یادگیری بازارگرایی یکپرچه و شیوه های منابع انسانی برنواوری مورد ارزیابی قرارگرفته است ثانیا اثرمتقابل گرایش کارآفرینی و کسب و کاربرنوآوری بررسی شده ست جامعه آماری مدیران شرکتهای علمی تحقیقاتی استان اصفهان بوده و با استفاده ازتکنیکهای مدلسازی معادلات ساختاری این مهم مورد تجزهی و تحلیل قرارگرفته است یافته های مطالعه براثرمتغیر مستقل کارافرینی و کسب و کاربرمتغیر وابسته نوآوری پشتیبانی می کند یافته های این مطالعه چارچوبی را برای بهبود رابطه میان کارافرینی و کسب و کاربرنواوری فراهم می کند.