سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پروین شبانپور – کارشناس ارشد باغبانی : مدرس دانشگاه پیام نور شهرضا
حسین زینلی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
عبدالحسین ابوطالبی –

چکیده:

جهت بررسی اثر مقادیر مختلف کود ازته و فسفره بر صفات زراعی و فنولوژیکی و اسانس گیاه بابونه کبیرآزمایشی بصورت اسپیلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در۳ تکرار در بهار سال ۱۳۸۷ در مزرعه ای در استان اصفهان منطقه ی سودآباد شهرستان شهرضا انجام شد. در این پژوهش کود ازته در چهار سطح صفر، ۵۰ ، ۱۰۰ و۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و سطوح کود فسفره صفر، ۷۵ و۱۵۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان تیمار به کار برده شد. صفات ارزیابی شده شامل: روز تا ساقه دهی، روز تا غنچه دهی، روز تا شروع گلدهی، روز تا ۵۰ درصد گلدهی، روز تا ۱۰۰درصد گلدهی، درصد اسانس برگ و گل، عملکرد گل در بوته و عملکرد گل در متر مربع بود. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که تعداد گل در متر مربع، روز تا۱۰۰درصد گلدهی و عملکرد گل در متر مربع به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح مختلف کود ازت و فسفر قرارگرفتند و بیشترین مقدار صفات فوق متعلق به سطح کودی ۱۵۰کیلوگرم در هکتار کود ازت و فسفر وکمترین میزان نیز متعلق به شاهد بود. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که بالا رفتن سطح کود ازت و فسفر(تاحدبهینه )باعث افزایش عملکرد، مقداراسانس و طول دوره گلدهی شده است.