سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سرور ساعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آز
فرهاد رجالی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات آب و خاک کشور
محمدرضا اردکانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
محمدتقی درزی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ

چکیده:

امروزه گیاهان دارویی در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla) در بین گیاهان دارویی به دلیل پراکنش وسیع آن و ترکیبات موجود در مواد مؤثره اس انس آن از اهمیت زیادی برخوردار است . از طرفی کاربرد کودهای زیستی در تولید گیاهان دارویی در یک نظام کشاورزی پایدار در مقایسه با نهاده های شیمیایی به منظور دستیابی به افزایش کیفیت و پایداری عملکرد کارایی بالایی دارد. به همین منظور در این تحقیق درصد اسانس و د رصد مواد مؤثره موجود در اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی تحت تأثیر کودهای زیستی، شامل گونه های مختلف قارچ میکوریزی به صورت یک تیمار ترکیبی (تلقیح و عدم تلقیح) و باکتری حل کننده فسفات (تلقیح و عدم تلقیح) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین تلقیح و عدم تلقیح کودهای زیستی از نظر تأثیر بر صفات فوق اختلاف معنی داری وجود داشت و بیشترین مقدار صفات مذکور در تلقیح با آنها حاصل شد. اثرات متقابل هم افزایی و مثبت بین کودهای زیستی بر روی صفات کیفی مشاهده گردید که می توان به اثرات تلقیح توام قارچ میکوریزی و باکتری حل کننده فسفات بر افزایش میزان اسانس اشاره کرد. در واقع گیاه دارویی بابونه با برقراری رابطه همزیستی مؤثر با قارچ های میکوریز آربسکولار و استفاده از توان باکتری حل کننده فسفات توانست خواص کیفی (درصد اسانس و مواد مؤثره موجود در آن) خود را ارتقاء دهد.