سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالباسط عثمانی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
محمدرضا وزیری – رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی دیواندره
پگاه اسلامی – دانشجو
پریا صلاحی سنندج – دانش آموخته مهندسی آب

چکیده:

کودهای بیولوژیک برای تولید غذایی سالم و ارگانیک و سازگار با محیط زیست و بی خطر برای انسان گیاه و حشرات بوده این تحقیق به منظور بررسی اثرکود زیستی نیتروکسین و کود بیوفسفر درشرایط کم آبیاری برروی نخود رقم ILC482 طی آزمایشی بصورت اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام گرفت تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از آبیاری دردو سطح شامل آبیاری کامل و کم آبیاری به عنوان فاکتور اصلی چهارسطح کود زیستی شامل نیتروکسین کود بیوفسفر کود بیوفسفر+نیتروکسین و عدم کاربرد کود فاکتورفرعی نتایج نشان دادند که تعدادنیام دربوته بطور معنی دار تحت تاثیر تیمار آبی قرارگرفت صفات ارتفاع بوته تعدادنیام دربوته تعدادنیام دودانه ای و عملکرد دراستفاده از کود بیولوژیکی نسبت به عدم مصرف آن پاسخ مثبت داده و بطور معنی دارافزایش یافتند این افزایش درتیمار نیتروکسین +کود بیوفسفر نسبت به مصرف کوده ای بیولوژیکی بصورت انفرادی بیشتر بود.