سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالرحمن آرام – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد
صدیقه آرام – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
علی قنبری – استادیار اقتصاددانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

نوسانات قیمت مسکن در برخی از کشورها از جمله ایران طی دو دهه اخیر یکی از چالشهای اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است بطوریکه دریک دوره افزایش قابل ملاحظه درقیمت مسکن بهوجود آ مده و دردوره دیگر کاهش و یا ثبات نسبتا زیاد و فراگیر برقیمت مسکن حاکم خواهد بود که به تبع آن تحولات غیرقابل ملاحظه ای دربخش مسکن و درنهایت درکل اقتصاد پدیدار می شود عوامل تاثیر گذار برقیمت مسکن به دو دسته عوامل خرد و عوامل کلان قابل تقسیم است که باید نقش آنها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه کافی قرار داد دراین مطالعه با استفاده از داده های فصلی طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ درایران و با بهره گیری از روشهای خود توضیح برداری ARDL,ECM به برآورد عوامل بلندمدت و کوتاه مدت موثربرحباب قیمت مسکن پرداخته می شود بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره واقعی نرخ رشد نقدینگی شاخص قیمت سهام نرخ ارز واقعی قیمت عمده فروشی مصالح و تولید ناخالص داخلی بعنوان عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت مسکن استفاده می شود همچنین نسبت قیمت به اجاره به عنوان شاخصی برای اندازه گیری حباب قیمت مسکن بکارمیرود. نتایج نشان میدهد که دربلندمدت سه متغیر قیمت عمده فروشی مصالح شاخص قیمت سهام و نرخ ارز واقعی مههمترین عوامل درشکل گیری حباب قیمت مسکن