سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی مود – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باه
محبوب صفاری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، دا
معصومه معاذالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید ب

چکیده:

به دلیل وجود طبیعت خشک و نیمه خشک درایران منابع آبی بسیار محدود و رو به کاهش می باشند. پساب فاضلاب، به عنوان یک منبع غنی از عناصر غذایی و مواد آلی برای گیاهان می تواند باعث افزایش تولیدات و حفظ حاصلخیزی در مناطق خشک شود. به منظور آگاهی از اثرات کوتاه مدت آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر ویژگی های شیمیایی دو خاک لوم شنی و رس شنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با تیمارهای آبیاری: ۱) آبیاری کامل با آب شهری ۲) %۵۰ آب شهری + ۵۰% پساب فاضلاب ۳) آبیاری کامل با پساب فاضلاب، و دو نوع خاک با بافت لوم شنی و رس شنی انجام گرفت. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان می دهد که کاربرد پساب فاضلاب در هر دو بافت خاک از تیمار آبیاری اول به سمت تیمار آبیاری سوم افزایش معنی داری را در قابلیت هدایت الکتریکی اشباع، پ هاش، ماده آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، آهن قابل جذب، مس قابل جذب، منگنز قابل جذب، کادمیم قابل جذب و نیکل قابل جذب نشان می دهد. همچنین در بررسی و مقایسه تفاوت در میزان تجمع عناصر در دو نوع بافت خاک، بافت رس شنی به علت ظرفیت بافری بالاتر نسبت به بافت لوم شنی افرایش بیشتری را از تجمع عناصر در بعضی از پارامترها نشان می دهد. به طور کلی تیمار آبیاری دوم و سوم سبب افزایش بیشتری را از تجمع عناصر در بعضی از پارامترها نشان می دهد. به طور کلی تیمار آبیاری دوم و سوم سبب افزایش حاصلخیزی خاک و بعضی عناصر سنگین شده است که این افزایش زیر مرز استانداردهای ارائه شده بوسیله مجامع بین المللی می باشد.