سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جاسم امینی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
غلامرضا محسن ابادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمدحسن بیگلویی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
حبیب اله سمیع زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کم ابیاری بر بهره وری مصرف آب در رقم T.215 سویا ازمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا گردید. تیمار ابیاری شامل چهار سطح بود که در پتانسیل های رطوبتی ۳۵-۳۰ I1 و ۵۵-۵۰ I2 و ۷۵-۷۰ I3 سانتی بار خاک ابیاری انجام شد و یک سطح بدون ابیاری I4 بود سطوح پتانسیل رطوبتی با استفاده از تانسیومتر مشخص شد دراین ازمایش شاخصهای مختلف بهره وری مصرف آب مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که با کاهش مقدار آب مصرفی از عملکرد دانه کاسته شد بطوریکه بیشترین عملکرد دانه در تیمار I1 و کمترین آن در تیمار I4 به دست امد همچنین این دو تیمار به ترتیب بیشترین و کمترین بهره وری مصرف آب را نیز نشان داد ند. بنابراین با توجه به نتایج این ازمایش ابیاری براساس پتانسیل رطوبتی ۳۵-۳۰ سانتی بار خاک بهترین رژیم ابیاری از لحاظ عملکرد و بهره وری مصرف آب تشخیص داده شد.