سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جاسم امینی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
غلامرضا محسن ابادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمدحسن بیگلویی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
حبیب اله سمیع زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کم ابیاری بر مراحل فنولوژیک سویا ازمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل چهار سطح بود که در پتانسیل های رطوبتی ۳۵-۳۰ I1 ابیاری کامل و ۵۵-۵۰ I2 و ۷۵-۷۰ I3 سانتی بار خاک ابیاری انجام شد و یک سطح بدون ابیاری I4 و فاکتور فرعی شامل هفت رقم سویا به نامهای ۰۳۳ ، ۰۳۲ و سحر از گروه رسیدگی ۴ ، L.17 ، CLARK زان و مادری از گروه رسیدگی ۳ بود سطوح پتانسیل رطوبتی خاک با استفاده از تانسیومتر کنترل شد نتایج این ازمایش نشان داد که با کاهش رطوبت موردنیازدر طی مرحله غلاف دهی ظهور غلاف به تاخیر افتاد متعاقب با این مسئله مرحله پرشدن دانه نیز به طور معنی داری تحت تاثیر کم ابیاری قرارگرفت. اثر رقم نیز بر تمام مراحل فنولوژیک سویا معنی دار بود بنابراین با توجه به نتایج به نظر می رسد که کم ابیاری با ایجاد تاخیر در وقوع به موقع مراحل فنولوژیک سویا قادر است از طریق کاهش اجرای عملکرد باعث کاهش عملکرد آن گردد.