سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ام البنین اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی
احمد خلیقی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ویدا چالوی – استاددانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ساره رجبی – کارشناس

چکیده:

گل اطلسی ازتیره اطلسیSolanaceae گیاهی معطر و ۲ساله است که بعلت تنوع رنگ فراوانی گل و عطری بودن دارای کاربردهای بسیاری در گلکاری و فضای سبزمیباشد به منظور بررسی تاثیر کلشیسین بربرخی خصوصیات مورفولوژیکی اطلسی ایرانی ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار انجام گرفت دراین پژوهش گیاهان اطلسی به صورت تیمار مریستم انتهایی با غلظت های ۰/۰۲ و ۰/۱و۰/۲ درصدکلشیسین به مدت ۲ دقیقه ۱و۶و۱۲ ساعت تیمار شدند گیاهان تیمار شده با غلظت ۰/۲ درصد کلشیسین درزمان ۶و۱۲ ساعت کاملا از بین رفتند نتایج تجزیه واریانس درسایر گیاهان تیمار شده با کلشیسین که زنده ماندند اختلاف معنی داری درارتفاع و تعدادجوانه های جانبی گیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان شاهد نشان داد با افزایش غلظت و مدت زمان تیمار با کلشیسین ارتفاع گیاهان تیمار شده کاهش یافت.