سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهرام دانشمندی – مربی واستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمود دژم – مربی واستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

این پژوهش به منظور مطالعه برهمکنش یون های کلسیم و سدیم در کشت ریزنمونه های کالوس لیموی آب انجام شد. ریزنمونه های کالوس روی محیط کشت پایه موراشیگی و اسکوک ( MS) به همراه ۷/۵ گرم در لیتر آگار، ۱ میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) و ۱ میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA)، میلی گرم در لیتر ۲و ۴-دی (D-4،۲) به همراه غلظت های مختلف کلرید سدیم ( ۰ و ۱/۲۵ و ۲/۵ و ۵ گرم در لیتر ) و کلرید کلسیم ( ۴۴۰ و ۱۹۱۰ میلی گرم در لیتر) در قالب طرح کاملاً تصادفی کشت گردیدند. در پایان آزمایش وزن تر و خشک و میزان یون های سدیم، کلسیم و پتاسیم نمونه ها اندازه گیری گردیدند. در این پژوهش با افزایش غلظت کلرید سدیم، وزن تر و خشک نمونه ها کاهش یافت و میزان سدیم داخلی افزایش و غلظت کلسیم و پتاسیم ریز نمونه ها کاهش یافتند. با افزایش غلظت کلرید کلسیم، وزن تر و خشک و غلظت کلسیم نمونه ها افزایش و غلظت سدیم کاهش یافت و تغییر معنی داری در غلظت پتاسیم مشاهده نشد. آنالیز اثر متقابل سدیم و کلسیم نشان داد که در حضور غلظت بالای کلرید کلسیم، کاهش وزن تر و خشک نمونه ها با افزایش غلظت کلرید سدیم روند کندی دارد به طوری که وزن تر وخشک نمونه ها در غلظت های ۱/۲۵ و ۵ گرم در لیتر سدیم تفاوت معنی دار نداشتند. همچنین در غلظت بالای کلرید کلسیم نسبت به غلظت پایین آن، با افزایش غلظت کلرید سدیم سرعت تجمع یون سدیم و میزان کاهش یون های کلسیم و پتاسیم روندی آهسته و کند داشتند.