سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی معروف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه ارومیه
محمد حسن صفر علیزاده – دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
علی اصغر پورمیرزا – استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده:

بالتوری سبز معمولی Chrysoperla carnea یک شکارگر عمومی می باشد که برای مبارزه بیولوژیک با شته ها در گلخانه ها و محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. بمنظور پرورش لارو بالتوری سبز معمولی از روش ارائه شده توسط ملکشی و همکاران ( ۱۳۸۳ ) با اندک تغییراتی در رطوبت و ماده غذایی استفاده شده است. پرورش در داخل انکوباتور با دمای ۱±۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی۱۰±۶۵ درصد و دوره روشنایی ۱۵ ساعت انجام گرفت. ظروف پرورش، جعبه های مکعب مستطیل از جنس پلاستیک به ابعاد ۱۵×۲۵×۳۵ سانتی متر بود که به منظور جلوگیری از همخواری لاروها و کاهش امکان برخورد از خرده های یونولیت و توری برای پر کردن فضای داخل ظروف پرورش استفاده شد. درب قفس بوسیله پارچه توری مسدود شده بود. درون هر ظرف پرورش تعدادی تخم، قرار داده شد. بعد از تفریخ تخم ها، به منظور تغذیه لارو ها از تخم های شب پره آرد Ephestia cautella Zeller که قبلا پرورش یافته بودند، استفاده گردید.در این تحقیق از حشره کش میکروبی اسپینوزاد Tracer روی تخم بالتوری سبز معمولی استفاده گردید. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی پایه ریزی گردید. در کلیه موارد پیش از تجزیه آماری، داده ها به Arcsin√x تغییر شکل یافتند. جهت تجزیه واریانس و گروه بندی میانگین تیمار ها از نرم افزار MSTAT-C استفاده شد. مقادیر LT50، LT95، LC50 با استفاده از نرم افزار SPSS10 تعیین و به مقادیر عرض از مبدا در محاسبه معادلات خطی، عدد پنج اضافه شد. در مورد اثر اسپینوزاد روی تخم ها از غلظتهای ۲۵۰، ۴۴۰، ۸۰۰، ۱۴۰۰ و ۲۵۰۰ پی پی ام استفاده گردید. مقادیر LC50 برای تخم ها در فواصل زمانی ۳، ۴ و ۵ روز پس از تیمار به ترتیب برابر با ۵۸،۳۸ ، ۳۳۵۷۹ و ۱۷۰۷۸ پی پی ام برآورد گردید. مقدار LT50 نیز برای تخم ۵۷۲ ساعت بود.