سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمیل بهرامپور – عضو هیات علمی بخش علوم دامی دانشگاه جیرفت

چکیده:

برای بررسی اثرات کشت محتویات سکوم بر روی مصرف خوراک، ا فزایش وزن و ضریب تبدیل در دوره آغازین پرورش (۲۱-۰ روزگی ) آزمایشی طراحی شد که در آن ۱۴۴ قطعه جوجه گوشتی در یک طرح کاملا تصادفی در سه تیمار که هرکدام دارای چهار تکرار بودند قرار گرفتند . کشت محتویات سکوم به آب آَشامیدنی جوجه ها اضافه شد . تیمارهای مورد استفاده شامل آب آشامیدنی بدون کشت محتویات سکوم (تیمار شاهد) ، آب آشامیدنی دارای ۲٫۵ میلی لیتردر لیتر کشت محتویات سکوم و آب آشامیدنی دارای ۵ میلی لیتردر لیتر کشت محتویات سکوم بودند. نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که افزایش وزن در روز به طور معنی داری زیاد شده است اما مصرف خوراک و ضریب تبدیل به طور معنی داری تحت تاثیر قرار نگرفته اند.