سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فریب بیگی پورمطلق – کارشناس ارشدجغرافیای طبیعی

چکیده:

غرب ایران جز مناطق کوهستانی محسوب می شود این منطقه از نظر ویژگی های جغرافیایی به ویژه منابع طبیعی از تنوع چشمگیری برخوردارایت علیرغم اهمیت بسیارزیاد منابع طبیعی درتوسعه اقتصادی – اجتماعی این منطقه یکی از مسائل مهم آن مانند سایر مناطق کشور استفاده هاینامعقول و بی رویه ازاین منابع دراثر فعالیت های کشاورزی و دامپروری میب اشد که نابودی آنها را به دنبال دارد از این رو این تحقیق روی اثرات کشاورزی و دامپروری منابع طبیعی و راهکارهای حفاظت و احیا این منابع درغرب کشور انجام شدها ست دراین راستا از تصاویر ماهواره ای و مطالعات کتابخانه ای برای بررسی ویژگیهای طبیعی استفاده شد سپس با استفادها ز مطالعات کتابخانه ای به بررسی فعالیت کشاورزی ودامپروری این منطقه و ارزیابی راه کارها پرداخته شد ارزیابی نتایج نشان میدهد با توجه به تنوع منابع محیطی این منطقه یکی از مشکلات عمده این منطقه بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی می باشد که تجلی آن را درآلودگی نابودی و تخریب محیط زیست مشاهده می کنیم .