سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اقبال عبادی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گروه مپنا، شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور م
علی عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
امین علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
داریوش مولا – استاد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه یکی از موارد مهم در طراحی مبدلها افزایش انتقال حرارت هم زمان با کاهش اندازه مبدلها میباشد.سیالهای معمول مثل آب یا روغن دارای قابلیت هدایت حرارتی پایینی هستند. یکی از روشهای نو برایاصلاح خصوصیات فیزیکی این سیالات اضافه کردن ذرات ریز فلزی و غیر فلزی به سیال پایه میباشد. به طوری که سیال حاصله یا نانوسیال دارای قابلیت هدایت حرارتی بالاتری نسبت به سیال پایه میباشد. جریان آرامنانوسیال آب- اکسید آلومینیوم در داخل یک کانال سه بعدی با سطح مقطع مستطیلی با شار حرارتی ثابت در دیوارهها، با استفاده از روش عددی و به صورت دو فازی (مدل مخلوط ) غیر همگن بررسی شده است. در اینبررسی، تمام خواص فیزیکی به غیر از تغییرات چگالی سیال نانو، که با استفاده از فرض بوسینسک تقریب زده میشود، ثابت در نظر گرفته شدهاند. از این رو نیروی شناوری درون کانال، بر جریان سیال نانو تاثیر گذار است.در این تحقیق، تاثیر تغییر کسر حجمی نانوذرات بر پارامترهای حرارتی و هیدرودینامکی بعد دار مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن تجزیه وتحلیل شده است