سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی محمدی ثانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
فروغ شواخی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی،
حسن حاج نجاری – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
شایسته کوشکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذائی

چکیده:

سیب از مهمترین محصولات باغبانی است که مسائل پس از برداشت آن به طور روز افزون مورد توجه دست اندرکاران صنعت باغبانی قرار دارد. در این تحقیق، ۱-متیل سیکلو پروپن MCP-1 به عنوان ترکیبی جدید، مؤثر و ارزان برای جلوگیری از تخریب سیب که میوه حساس به اتیلن است، در مراحل پس از برداشت و برای افزایش عمرانباری و کیفیت استفاده شد. به منظور بررسی تأثیر ۱ متیل سیکلو پروپن برای افزایش ماندگاری و حفظ خصوصیات – کیفی سیب آزمایشی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی بر پایه آزمون فاکتوریل در دو رقم سیب صورت گرفت. تیمار با استفاده از اسپری با غلظت معین در فضای غیر قابل نفوذ، به مدت ۸ ساعت در دمای محیط و یک روز پس از برداشت انجام گرفت. میوههای تیمار شده به همراه شاهد در انبار با دمایی مطابق با روش های معمول و رطوبت نسبی ۰۹ درصد در کارتن مقوایی قرار گرفتند و در طول زمان نگهداری، هر ماه آزمایشات زیر انجام شد: اسیدیته قابل تیترTA) رنگ پوست و گوشت سیب) فاکتورهای L*, a*, b* کاهش وزن وCO2 این تحقیق نشان داد که در هر دو رقم فوجی و گرانی اسمیت، اثر تیمار MCP-1 بر روی اکثر صفات، معنی دار شده است