سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا متاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه ارومیه،
مهدی تاجبخش – استاد گروه زراعت دانشگاه ارومیه
بابک عبدالهی مندولکانی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۸ تیمار و در ۴ تکرار جهت بررسی اثرات ریز مغذی ها و همچنین مقایسه اثرات محلول پاشی در مقابل مصرف خاکی این عناصر اجرا شد. تیمار ها شامل دو روش مصرف کود (مصرف خاکی و محلول پاشی) و چهار منبع کودی (بدون کاربرد کود به عنوان شاهد، کود سولفات روی، سولفات آهن، سولفات منگنز) بودند. نتایج یکساله نشان دهنده اثرات مثبت محلول پاشی نسبت به مصرف خاکی این عناصر بود. بیشترین اثرات متقابل در مورد عملکرد بیولوژیکی۱۴۴۵۰Kg/haو تعداد دانه در ردیف ( ۴۵ ) مربوط به محلول پاشی منگنزبودند که البته در مورد عملکرد بیولوژیکی محلول پاشی آهن و روی از نظر آماری تفاوت معنی داری با منگنز نشان ندادند. اثر محلول پاشی بر عملکرد دانه موجب افزایش ۵٫۳۷ درصدی نسبت به مصرف خاکی شد. همچنین اثر روش مصرف کود بهصورت محلول پاشی به ترتیب در مورد درصد قند، عملکرد قند و شاخص برداشت قند باعث افزایش ۲۴٫۸۴، ۵٫۳۷ ، ۲۴٫۳۵ درصدی شد. در مورد در صد قند و عملکرد قند و شاخص بر داشت قند اثرات نوع کود کاربردی معنی دار گشت، به طوری که عدم مصرف کود ریز مغذی پایین ترین مقادیر را به خود اختصاص داد