سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالقاسم مرادقلی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
مهدی هاشم زهی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
احمد قاسمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

امروزه استفاده از کودهای شیمیایی مشکلات و معضلات فراوانی را به جامعه تحمیل کرده است و این د رحالی است که نقش با اهمیت کودهای بیولوژیک در تامین نیازهای غذایی گیاهان و کاهش تاثیرات زیست محیطی به اثبات رسیده است. با توجه به اینکه ، یکی از اهداف تولید بذر دستیابی به بذر سالم و با کیفیت و توان تولید بالا می باشد. به منظور بررسی اثرات کاربرد کود زیستی مایکوریزا بر روی خصوصیات بذر ارقام ذرت ئانه ای، آزمایشی بصورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای تلقیح مایکوریزا در دو سطح ( تلقیح و عدم تلقیح) و ارقام ذرت دانه ای د رچهار سطح ( SC770 و Tisa و SC7020 و SC704 ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار تابستان ۱۳۸۹ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان زهک اجرا گردید. مقایسه میانگین توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد .نتایج آزمایش نشان داد، کابرد مایکوریزا بر تعداد دانه در بلال، وزن ۱۰۰ دانه و عملکرد دانه ارقام اثر معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد گذاشته است. همچنین بین ارقام ذرت دانه ای نیز برای تعداد دانه در بلال و عملکرد دانه در سطح ۱ درصد اختلاف معنی داری وجود داشت.