سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرود سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی خورگامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
نصراله سوری – مدرسان دانشگاه پیام نورلرستان
افشار آزادبخت –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کنترل علفهایهرز و کود زیستی فسفاته بارور۲ برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت Zea mays L رقم ۷۰۴ آزمایشی درشهرستان کوهدشت دربهار سال ۱۳۹۰ بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد فاکتوراول کنترل علفهای هرز درسه سطح شامل کنترل شیمیایی با علف کش فورام سولفورون دو باروجین علفهای هرز شاهد بدون کنترل و فاکتوردوم کوددهی درسه سطح شامل کود زیستی بارور ۲ و کود شیمیایی رایج، تلفیقی از هردو نوع کوددرنظرگرفته شدند نتایج آزمایش نشان داد که اثرسطوح مختلف کودی و کنترل علف هرز از نظر آماری برعملکرد دانه درسطح یک درصد معنی دار بود مقایسه میانگین ها براساس آزمون دانکن نشان داد که بالاترین عملکرددانه به میزان kg/h 18317 مربوط به تیمار دوباروجین و کاربرد کودزیستی و کمترین عملکرددانه درتیمار شاهد بدو کنترل و استفاده ازکودهای شیمیایی رایج به میزان kg/h 7611 بدست آمد نتایج آزمایش نشان داد کهدرصورتی که تمام علفهای هرز کنترل نشوند موجب ۵۵درصد کاهش عملکرد درذرت می شود.