سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نعیم امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مسعود موسی نژاد – کارشناس ارشد بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
سهیلا کوره پز – مربی و عضو هیات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

در کشوری همانند ایران که ماده آلی خاک در اکثرخاک ها کمتر از یک درصد و در اکثر موارد حتی کمتر از نیم درصد می باشد استفاده از هر نوع منبع آلی سالم ومطمئن غنیمت شمرده می شود. یکی از منابع ارزان قیمت و دائمی ماده آلی اکثر کشورها از جمله ایران زباله های شهری می باشد که در صورت مدیریت صحیح می توان به عنوان منبع دائمی تامین مواد آلی در مزارع و باغات استفاده شود .طرح فوق به منظور بررسی اثرات کمپوست زباله های شهری بر عملکرد پسته در رفسنجان در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و سه تکرارشامل T1= عرف باغدار ، T2= کمپوست زباله شهری به مقدار ۳۰ تن در هکتار+ مصرف NPK براساس آزمون خاک، T2=T3+ مصرف عناصر ریزمغذی به صورت خاکی به روش چالکود براساس آزمون خاک، T2=T4+ مصرف عناصر ریزمغذی به صورت محلول پاشی براساس آزمون خاک و تجزیه برگ، T2=T5+ مصرف خاکی و محلولپاشی عناصر ریزمغذی، T6= مصرف بهینه عناصر غذایی براساس آزمون خاک در بین سالهای ۸۶ تا ۸۹ در شهرستان رفسنجان به اجرا در آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین تیمار ها از نظر اکثر صفات اختلاف معنیداری وجود داشت از نظر عملکرد تیمار پنج بیشترین و تیمار یک کمترین عملکرد در هکتار را به خود اختصاص داده اند و همچنین تیمار چهارم دارای کمترین درصد پوکی و تیمار اول دارای بیشترین درصد پوکی می باشد.