سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خلیل حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
علی چراتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمدرضا نوری – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت
مهشید عبدالملکی – کارشناس سازمان جهادکشاورزی مازندران

چکیده:

ازمایش مزرعه ای بصورت فاکتوریل و درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار اجرا شد فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند ازمصرف پتاسیم شامل بدون مصرف پتاسیم مصرف ۱۵۰کیلوگرم سولفاتپتاسیم درهکتار همزمان با کاشت مصرف ۹۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم درهکتار قبل ازکاشت +۰کیلوگرم کلرور پتاسیمدرهکتار بصورت سرک مصرف روی شامل بدون مصرف روی مصرف ۴۰کیلوگرم سولفات روی درهکتارهم زمان با کاشت مصرف ۴۰کیلوگرم سولفات روی همزمان با کاشت +محلول پاشی با سولفات روی دردو مرحله و با غلظت سه درهزار نتایج کلی بدست آمده نشان داد مصرف مصرف K2 مصرف ۹۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم درهکتار قبل از کاشت +۵۰ کیلوگرم کلرور پتاسیم درهکتار بصورت سرک اگرچه عملکرد علوفه تر بیشتر بوده ولی تفاوت معنی داری با K1 نداشته است مصرف مقدار K2 با مصرف K1 مصرف ۱۵۰ کیلوگرم سولفات پتاسیم درهکتار همزمان با کاشت درمیزان عملکرد علوفه تر غلظت پتاسیم دربرگ تفاوت معنیداری نداشته است.