سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن کمسفیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی – سبزیکاری
سید محمد جواد آروین – دانشیار بخش مهندسی تولیدات گیاهی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باه

چکیده:

کم آبی از عوامل محدود کننده تولید محصول در نواحی خشک و نیمه خشک می باشد که از راهکارهای جدید برای افزایش راندمان مصرف آب و افزایش میزان نگهداری آب توسط گیاه را حائز اهمیت می کند . برای بررسی اثرات کاربرد هیومیک اسید به صورت خیساندن بذر در محلول ۱ درصد ، محلول پاشی بوته ها با غلظت ۱/۵ در هزار و خیساندن بذرها + محلول پاشی روی برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ( نشت یونی و محتوای نسبی آب گیاه) ، رویشی ( سطح برگ ، تعداد برگ ، ارتفاع بوته) و عملکرد میوه در رقم طالبی(شاه پسندی و آنانسی) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با ۴ تکرار در کرمان صورت گرفت . در رقم شاهپسندی ، در مقایسه با شاهد ، تیمارهای خیساندن ، محلول پاشی و خیساندن + محلول پاشی ، باعث افزایش محتوای نسبی آب برگ به میزان ۱۶ و ۱۴ و ۷ درصد ، ارتفاع بوته ها به میزان ۱۰و ۸ و ۴ درصد ، تعداد برگ در بوته به ترتیب ۳۱ و ۱۹ و ۱۲ درصد ، سطح برگ ۱۹ و ۱۵ و ۳ درصد و عملکرد میوه ۵۸ و ۵۲ و ۱۱ درصد شدند. در رقم آناناسی نیز تیمارهای خیساندن، محلول پاشی و خیساندن + محلول پاشی باعث افزایش ارتفاع بوته ها به ترتیب ۲۴ و ۱۹ و ۱۸ درصد ، تعداد برگ در بوته ۲۱ و ۲۱ و ۷ درصد، سطح برگ ۳۳ و ۳۳ و ۱۵ درصد محتوای نسبی آب برگ ۱۳ و ۱۰ و ۶ درصد شدند. در این رقم تیمارهای خیساندن و محلول پاشی باعث افزایش عملکرد به میزان ۴۹ و ۴۱ درصد شدند . میزان کاهش نشت یونی ارقام به ترتیب ۱۳ و ۱۳ و ۲ درصد بود.