سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوذر پوراحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی نشاط – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در سالهای اخیر در راستای تحقق تولید غذای سالم برای همه و همراه با بهینه سازی مصرف کودها ، توجه به مصرف کودهای آلی و بیولوژیک و مواد سوپر جاذب آب برای بهبود کیفیت محصول از جایگاه ویژه ای برخوردار شدهاست .در این آزمایش که در مزرعه ای واقع در کریم آباد ، از توابع شهر جوپار ، استان کرمان انجام گرفت به بررسی برخی خصوصیات خوشه ی گیاه جو از جمله ارتفاع خوشه ،تعداد پنجه زنی گیاه و تعداد دانه در هر خوشه با توجه بهتاثیر پذیری از تیمار های موجود شامل تیمار شاهد ، سوپر جاذب آب A200 100 و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار (، ( کمپوست زباله ی شهری) ۱۰ و ۲۰ تن در هکتار( و کود دامی ) ۱۰ و ۲۰ تن در هکتار(پرداخته شد. این طرح در قالبطرح بلوک های کامل تصادفی و در ۳ تکرار انجام گرفت. کلیه ی عملیات کاشت طبق دستور العمل و توصیه هایموجود صورت گرفت. عملیات داشت نیز برای کلیه ی تیمارها به صورت یکسان و در زمان مناسب صورت گرفت.با انجام آنالیز های لازم و بررسی داده ها نتایج حاصل از این آزمایش به این صورت بود که بیشترین ارتفاع خوشه با متوسط ۱۳/۷۳ متعلق به کود دامی ۱۰ تن در هکتار بود و کمترین آن با متوسط ۱۲/۶۳ مربوط به تیمار شاهد بود. در مجموع تیمار های کود دامی با تیمار شاهد و سوپر جاذب ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی داری داشتند. همچنین کلیه ی تیمار های کودی بر تعداد دانه در خوشه ی گیاه جو هیچ اثر معنی داری نداشتند.برای تعداد پنجه زنی همتیمار کود دامی ۰۱ تن در هکتار بیشترین پنجه زنی را در سطوح مختلف دارا بود و همچنین تیمار های ماده ی سوپر جاذب آب در هر دو سطح ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلو گرم در هکتار کمترین پنجه زنی را در بر داشتند تیمار های کمپوست بعداز کود دامی ۰۱ تن در هکتار بیشترین میزان پنجه زنی را در اختیار داشتند. در مجموع در مورد پنجه زنی جو می توان گفت که کودهای آلی در سطح ۱۰ تن در هکتار بهترین عملکرد را داشته اند