سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیان آقاعباسی – دانشجوی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرما
نازیلا نیاپور –
سپیده قطب زاده –
عفت السادات احمدی موسوی –

چکیده:

آلودگی کادمیوم در خاک با پسابهای صنعتی و استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی حاوی کادمیوم در زمینهای کشاورزی، یک مسئله بسیار مهم زیست محیطی می باشد. کاهش آلودگی از طریق گیاهان ، در فرآیند گیاه پالایی روشی مناسب و کم هزینه است. در این تحقیق اثر کادمیوم بر برخی از پارامترهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاهچه خاکشیر مورد بررسی قرار گرفت . ابتدا برای شکستن خواب، بذورخاکشیر ر ا به مدت ۱۶ ساعت در دمای C ْ۱۰ قرار داده شدند و محلول کلرید کادمیوم با غلظت های صفر به عنوان شاهد، ۱۰ ،۲۰ و۳۰ µM به محیط کشت MS اضافه شده و بذور درون پتری دیش ها با غلظت های متفاوت کادمیوم کشت گردید . آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار انجام پذیرفت و پس از ۱۰ روز، شاخص های مورد نظر گیاهچه های هر تیمار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کادمیوم رشد طولی ریشه ، طول اندام هوایی ، وزن خشک و وزن تر کاهش نشان داد. مقدار قند با افزایش غلظت کادمیوم افزایش یافت ولی مقدار کلروفیلa، b ، کلروفیل کل و درصد جوانه زنی تغیر معنا داری پیدا نکردند.با افزایش غلظت کادمیوم جذب آن افزایش پیدا کرد. بنابراین خاکشیر با جذب کادمیوم برای اصلاح خاک های آلوده در فرآیند گیاه پالایی می توان استفاده کرد