سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید عباسعلی اندرخور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

به منظور تعیین ترکیب پذیری ۱۵ لاین اینبرد و ۳ لاین نر عقیم سیتوپلاسمی (CMS لاین) آفتابگردان ، ۴۵ هیبرید مربوطه به همراه ۱۸ والد و یک رقم OP به نام رکورد به عنوان شاهد در قالب یک طرح لاتیس ۸*۸ سه تکراری در سال ۱۳۷۹ در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا در مازندران مورد بررسی قرار گرفتند. .هرکرت آزمایشی از ۴ خط بطول ۲/۴ متر، با فاصله ردیف ۶۰ سانتیمتر و فاصله بوته روی ردیف ۲۰ سانتیمتر تشکیل شد . صفات ارتفاع بوته ، قطر ساقه ، قطر طبق ، طول دوره رویش ، طول دوره گلدهی ، طول دوره پر شدن دانه ، طول دانه ، عرض دانه ، ضخامت دانه ، درصد روغن ، عملکرد دانه و عملکرد روغن مورد بررسی قرار . تجزیه واریانس ترکیب پذیری به روش طرح تلاقی II کامستاک و رابینسون نشان داد که اثر ژنوتیپ و هیبریدها برای کلیه صفات مورد بررسی معنی دار ، و اثر متقابل لاین در تستر برای صفات عملکرد دانه و روغن در سطح احتمال ۱% معنی دار گردید. صفات ارتفاع بوته و طول دوره پر شدن دانه ، تحت تاثیر ژنهای با اثرات افزایشی و ژنهای کنترل کننده بقیه صفات دارای اثرات غیر افزایشی بوده اند. ترکیب پذیری خصوصی صفات عملکرد دانه و روغن در سطح احتمال ۱% معنی دار بدست آمدکه می توان به ترکیب CMS24 * K78-73 که از اثر مثبت و معنی دار بالائی برخوردار بود اشاره نمود.